عناوین پروژه‌ها
نماده و اسطوره
افسانه های آرام بخش ما
مردم شناسی علوم انسانی
علم دینی
فلسفه تعلیم و تربیت
آرمانشهر اسلام
جستارهایی در فقه حکومتی
سوسیالیسم
نظریه سیاسی شهید صدر
متن اولیه
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
بررسی محتوایی و نگارشی
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
تایید و عقد قرارداد کتاب
 1409494079_check
 1409494079_check
 1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
ویرایش، تصحیح و اعمال
 1409494079_check
1409494079_check
 359
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
تایید مولف
359
 1409494079_check
359
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
طرح جلد
 1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
صفحه آرایی اولیه
 1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check 1409494079_check
نمونه خوانی و اعمال
359
359
359
1409494079_check
1409494079_check 359
ارسال برای فیپا
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
صفحه‌آرایی نهایی
1409494079_check
1409494079_check
1409494079_check
ارسال برای مجوز
359
359
1409494079_check
ارسال برای چاپخانه
359
شمارش و اعلام وصول
خبر و پوستر
ترویج
خبر دوم کتاب، مصاحبه و گزارش
نشست و نقد و بررسی
ترویج کتاب