فردایی دیگر برای علوم انسانی

چاپ رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

در این کتاب اهتمام بر آن است تا پرسش های اساسی را که غالبا با سرعت از آن عبور می شود، مجدد طرح کنیم و پیرامون آن به تامل بنشینیم؛

آیا دین برای توسعه اجتماعی بشر برنامه دارد، یا محدو به امور فردی است؟ محدوده کارآمدی دین کدام است؟ تحقق این حقیقت که دین، قدرت اداره حکومت را دارد، چه لوازمی می طلبد؟
در طرف مقابل، کارآمدی علوم کاربردی در چه حد است؟ اساسا محتوای این علوم در قرون اخیر با سده های قبل چه تفاوتی کرده است؟ چه کسانی، با چه شیوه و ضابطه ای هدایت تولید و توسعه علوم را به عهده دارند؟ رابطه علم و تکنولوژی چیست؟ رابطه معرفت علمی و معرفت دینی چگونه است و آیا با یکدیگر مرتبطند؟ استفاده از علوم کاربردی، چه قیود و شرایطی را می تواند داشته باشد؟

نظر بدهید