فردایی دیگر برای علوم انسانی

چاپ رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

در این کتاب اهتمام بر آن است تا پرسش های اساسی را که غالبا با سرعت از آن عبور می شود، مجدد طرح کنیم و پیرامون آن به تامل بنشینیم؛