فلسفه‌ی علم و فلسفه‌ی تحلیلی عموما دو حوزه‌ی بسیار نزدیک از مطالعات فلسفی محسوب می‌شوند؛ این نزدیکی تا آن جاست که حتی برخی فلسفه‌ی علم را زیر شاخه‌ای از فلسفه‌ی تحلیلی می‌دانند و آشنایی با منطق و روش تحلیلی را نخستین شرط ورود به پژوهش‌های فلسفی در زمینه‌ی علم می‌شمارند. این نگرش، دیدگاه رایج و هنجاری در فلسفه‌ی علم محسوب می‌شود و بر همین اساس فلسفه‌ی علم در دانشگاه‌ها با رویکردی تحلیلی ارایه و تدریس می‌شود. این در حالی است که چنان‌چه خود تاریخ فلسفه و تحولات آن را مورد نظر قرار دهیم، مشاهده می‌شود که این تقلیل مباحث فلسفه‌ی علمی به مباحثی صرفا تحلیلی، نگرشی چندان مطابق با واقع نیست. بسیاری از فیلسوفان غیرتحلیلی نیز در مورد علم پژوهش‌های جدی و تاثیرگذاری داشته‌اند که این پژوهش‌ها به همراه گستره و دامنه‌ی متفاوت تاثیر و نفوذ مکاتب مرتبط، شایستگی طرح، بررسی و نقادی دارند. چنین امری میسر نخواهد بود مگر آن که با فلسفه‌ی علم از منظر قاره‌ای آشنا شویم. بدین منظور فلسفه‌های قاره‌ای علم تقریباً تنها کتابی است که در حال حاضر وجود دارد. این کتاب گردآوری جالبی از گری گاتینگ استاد دانشگاه نوتردام است که در زمینه‌ی مطالعات تطبیقی فلسفه‌های قاره‌ای و تحلیلی، از صاحب‌نظران شناخته شده و معتبر است. گاتینگ در این کتاب به شرح و معرفی چندین فیلسوف قاره‌ای پرداخته‌است. در میان فلاسفه‌ی مورد بررسی، به نام‌های بسیار شاخص و صاحب‌نامی چون هگل، هوسرل، هایدگر و فوکو برمی‌خوریم. هم‌چنین نام‌های کم‌تر شناخته‌شده‌تر اما بسیار مهمی چون برگسون، کاسیرر و باشلار از تیررس گزینش او نادیده نمانده‌اند. گاتینگ هم‌چنین جریان‌های فلسفی نیمه‌ی دوم قرن بیستم را نیز تعقیب کرده، از مکتب انتقادی و نیز جریان‌های نوین پسامدرن نیز غافل نبوده است؛ به طوری که پسامدرنی چون ژیل دلوز و نیز فیلسوف فمینیستی چون ایریگاری در کنار یکی از معروف‌ترین نمایندگان حلقه‌ی انتقادی یعنی هابرماس در کتاب گاتینگ مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته‌اند. ساختار کتاب به این گونه است که در مورد هر فیلسوف ابتدا نگرش فلسفه‌ی علمی او توسط یکی از اصلی‌ترین شارحین فیلسوف مورد نظر، معرفی و تحلیل شده‌، سپس بخشی از یکی از پژوهش‌های فلسفی او در زمینه‌ی علم به عنوان نمونه ارایه شده‌است. گاتینگ خود از صاحب‌نظران حوزه‌ی قاره‌ای است؛ از این رو مقدمه‌ی فنی و بسیار مفیدی در معرفی و شرح فلسفه‌ی قاره‌ای علم در ابتدای کتاب نگاشته‌است که مطالعه‌ی آن چگونگی انتخاب فلاسفه‌ مذکور در کتاب را روشن‌تر می‌سازد. این کتاب توسط پریسا صادقیه به پارسی ترجمه شده‌است. مترجم اثر طی برگردان کتاب با برخی از صاحب‌نام‌ترین مترجمین قاره‌ای کشور چون سیاوش جمادی و یدا.. موقن در تماس بوده‌است و از راهنمایی‌ها و نظرات ایشان بهره‌ها جسته‌است. هم‌چنین دکتر رضا علیزاده ممقانی ویراستار علمی اثر، مقدمه‌ای برای مخاطبان پارسی زبان در مورد فلسفه‌های تحلیلی و قاره‌ای علم نگاشته‌است. کتاب فلسفه‌های قاره‌ای علم یکی از معدودترین منابع تحقیق در این زمینه برای دوستاران و حتی منتقدان این قبیل نحله‌هاست. اهمیت این کتاب برای مخاطب تیزبین روشن‌تر خواهد شد؛ چنان‌چه بداند که اثر توسط انتشارت بلک‌ول چاپ شده‌است و تقریبا تنها منبع موجود در این زمینه حتی در زبان انگلیسی است.