مدیریت و برنامه ریزی در زندگی، سعی و تلاشی آگاهانه در استفاده بهینه از لحظه لحظه زندگی است که با شناخت نیازهای حقیقی و تفکیک آن از نیازهای کاذب، آغاز شده در جهت انتخاب و دستیابی به مقاصدی صحیح در راستای زندگی سعادتمند، به طراحی برنامه هایی همه جانبه و مناسب برای رفع نیازها میپردازد. تلاش در راه مقاصد در نظر گرفته شده و در نهایت ارزیابی از عملکرد همه جانبه و جلوگیری از آسیبها و موانع موفقیت در برنامه ریزی، فرد را به زندگی حقیقی خود و سعادت جاودانهاش رهنمون می سازد.
مجموعه حاضر سعی نموده تا گام نخسست را در راستای تولید و تدوین علم مبتنی بر قرآن ، و البته سیره و روایات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بردارد.بر این اساس نخست پژوهش های گسترده و جامعی در خصوص مبانی و روش های تدبر در قرآن و برداشت از آیات و روایات صورت گرفته است.سپس محورهای اصلی تولید علم شناخته شده و در ادامه به بررسی و تبیین زیرمجموعه های هر یک از این محورها پرداخته شده است.بر این اساس مطالعات در چهار حوزه قرآن ، امام ، هستی ، انسان و جامعه صورت گرفته است.