سوال و پرسش، نمودی از جستجوگری انسان است، تا به¬واسطه¬ی آن، نیازهایش را ابراز، و حیات و سعادت را برای خود رقم بزند. سوال نه تنها عنصری کلیدی در جریان زندگی انسان، که نمودی از نوع تفکر، علم، جهان بینی، درک، فهم و شعور او است. کتاب حاضر در صدد است به قدر وسع و توان خود، به پرسش به عنوان یک موضوع ضروری در زندگی انسان پرداخته و آن را با استفاده از دو منبع ثقلین، مورد توجه و تبیین قرار دهد. بنابراین ضمن بررسی چیستی پرسش ، به کارکرد آن در زندگی انسان و روش های بهره مندی صحیح از آن می پردازد.هم چنین با بیان انواع آن و خواستگاهی که از نظر عناصر وجودی انسان دارد ، به فرد قدرت می دهد تا بتواند با مدد سوال ، نیازهای خود و راه های برطرف کردن آن نیازها را شناخته و نیازهای دیگران و راه های برطرف کردن آن نیازها را به آن ها یادآور شود.