تفکر آینه ای شفاف است که به قلب بینا، زندگانی می بخشد. این نعمت و امکان اختصاصی نردبانی است که می تواند سیر در ملکوت را نصیب انسان کند.حال که استفاده از این نعمت ارزشمند برای همه ما حیاتی است و زندگی معنوی و حیات جاودان اخروی ما در گرو آن است لازم است برای بهره مندی از آن، تفکر و مهارت های آنرا بهتر بشناسیم.
کتاب حاضر تلاشی است در فهم این موضوع که چگونه می توان تفکر کرد؟ تفکر صحیح وابسته به چه عناصری است؟ و چرا در پاره ای موارد تفکرات ما نتیجه بخش نیست؟چگونه می توان قدرت تفکر خود را ارزیابی کرده و مهارت های خود را در این زمینه بالا برد؟ از آنجایی که غرض این کتاب، بالا بردن مهارت های تفکر خوانندگان محترم بر مبنای آیات نورانی قرآن بوده، محتوای آن به صورت دروسی با تمرین های قرآنی ارائه شده است.